TPK Escola d’arts plàstiques


CURS INICIAL :PINTURA, GRAVAT, DIBUIX


CURSOS DE PINTURA, DIBUIX, DIBUIX AMB MODEL, GRAVAT, PENSAMENT CONTEMPORANI, ART DIGITAL, SEMINARIS TEÒRICS I WORKSHOPS DURANT TOT L’ANY


Horaris (Tu et fas el teu horari. Tria quan vols venir, tot el temps que vulguis)

MATINS

dimarts, dimecres i divendres de 10.00 a 12.00

TARDES

dilluns, dimecres i divendres de 17.00 a 21.00

dimarts i dijous de 17.00 a 20.00


*Els cursos d’art digital s’impartiran dilluns i dimecres.

Edició amb programari lliure professional (Cinelerra i Gimp)


Sessions informatives, reunió general: Dimecres 9 de setembre de 2009 a les 19:00 hores


TEPEKUTXOS TALLERS PER A NENS I NENES DE 6 A 12 ANYS

2 TORNS

Dilluns i dimecres de 18:00 a 19.30

Dimarts i dijous de 18:00 a 19:30

Material inclós

Reunió general pares i mares: Dimecres 9 de setembre de 2009 a les 18:00 hores
(In)disciplines. Itineraris en el pensament del segle xxi

Per assistir a les nostres xerrades, no es pressuposen coneixements específics de cap disciplina, sols curiositat, i ganes d’apropar-se a noves propostes intel·lectuals. Cada sessió anirà acompanyada d’una breu selecció de textos de l’autor. Malgrat que la intenció principal és oferir sobretot una primera aproximació, no deixarem de banda ni la crítica ni l’aprofundiment en alguns aspectes més o menys polèmics, de manera que també es pugui generar en el si de cada xerrada un espai de discussió obert a tothom.

1 Dissabte al mes.

Dos altas

cumbres

distantes


Contra la estética

Una proposta de Gep21


“...la poesía y la filosofía alcanzan

          las cimas más altas, pero en

                  diferentes montañas...”


Martín Heidegger: Arte y poesía


Curs 2010/2011


Coordinació:

Tomás Caballero

Josep M. Casasús

Alfons Freire

Tiago Romeu

Xavier Maristany


Tercer Dissabte, de cada mes a les 11.00 al TPK16 d’Octubre: La filosofia i l’ideal de l’artista.


20 de Novembre: ¿Contra l’estetica?


18 de Desembre: Politiques per l’espectador.


15 de Gener: Noves velles idees sobre l’art.


19 de  Febrer: Jugar amb el mirall.


19 de  Març: La música i la filosofia.


16 de Abril: Improvitsació i elitisme.


21 de Maig: Música i limit.

Amb el projecte de Formació el TPK cerca en un primer moment proveïr l’alumne de les eines tècniques i conceptuals per tal que sigui capaç de desenvolupar un llenguatge artístic propi. Més endavant es procura crear un marc de discussió en el qual aquest llenguatge artístic pugui convertir-se en una eina eficient per a l’aprofondiment en el discurs i la comprensió artístiques. Aixó s’aconsegueix mantenint una sèrie de programas estables però sensibles a la realitat artística i social actuals.


Personal

Una de les característiques del TPK és l’exigència que el seu personal, que compleix la triple funció de docent, organitzador i personal de manteniment, estigui no solament respaldat per un títol addient per a la tasca docent que desenvolupa, si no també que tingui un currículum de creador en actiu i que sigui, per tant, permeable a les sensibilitats artístiques contemporànies i a les necesitats dels alumnes no tan sols en quant a persones que han d’aprendre una tècnica, sinó també en quant a artistes amb unes necessitats artístiques. Aixó inclou el grup infantil, tot i que adaptat a unes necessitats concretes i determinades per l’edat i les necessitats pedagògiques i socials que li són pròpies.

El personal estable del TPK, des d’una perspectiva tècnico-docent, el conformen: 1 especialista en pintura, 1 especialista en dibuix, 1 especialista en tècniques d’impressió, 1 especialista en creació multimèdia i 1 professor del grup infantil.

A més, al llarg del curs, s’oferten tallers i seminaris teòrics, sempre impartits per professionals de reconeguda solvència.


Estructura de continguts

Al TPK es manté una estructura estable d’ensenyament a nivell programàtic, tot i que aparentment varia cada any. La raó és que els programes s’han concebut de tal manera que puguin ser permeables a la realitat artística i social del moment en el qual el programa es desenvolupa, incorporant realitats de l’actualitat, i artistes i projectes emergents. A més de la importància que el TPK dona a aquest aspecte d’establir una relació, diguem-ne, “informativa” de l’alumne amb la realitat circumdant, que no només enriqueix el contingut didàctic, sinó que el fa més interessant per a l’alumne, s’hi dóna molta importància al factor que, arribat un punt determinat, que sol variar en cada alumne, la tasca artística esdevé un procés discursiu al qual és necessari aportar quants més elements millor. De l’adequació d’aquesta aportació dependrà l’nterés del treball que aquest alumne desenvolupi i, en conclusió, la seva capacitat d’incissió en el medi social i artístic.

Programes

El projecte formatiu al TPK el trobem distribuït en tres itineraris (inicial, A i B) i tres TALLERS (infantil –Tepekuchos-, multimèdia i multidisciplinars). Cadescún d’aquests itineraris i TALLERS engloba al seu temps una sèrie de tallers que, en total, sumen una mitjana de quinze.

L’alumne que ingresa al TPK s’adscriu a un nivell, però no a un horari, itinerari ni taller determinat, amb excepció del nivell inicial, corresponent a l’itinerari inicial, en el qual es recomana esperar a haver-lo cursat per accedir a la resta d’oferta. La distribució de l’alumnat en nivells es fa a títol intern, d’ús exclusiu per al docent, i en comprén tres de diferenciats: inicial, per tal d’adquirir unes capacitats tècniques i lingüístiques bàsiques, un primer nivell en el qual es considera que l’alumne es troba en fase de construcció d’un llenguatge propi i un segón nivell en el qual es considera que l’alumne ja ha assolit un llenguatge artístic propi i ha de desenvolupar un discurs i una capacitat de discussió. La realització de tallers suposa la trobada del docent i els alumnes en un temps i un espai determinats, però no suposa la restricció de la tasca a desenvolupar a aquest espai i aquest temps, doncs hi ha espai per a que l’alumne desenvolupi el seu treball amb tranquilitat durant el temps que demani l’obra. El temps que el docent no té assignat un taller, resta a disposició dels alumnes que hi treballen.

Hi ha, a més un últim grup diferenciat i amb característiques pròpies. Al TPK es considera que l’alumne forma part del grup d’adults des dels tretze anys, donat que les necessitats analítiques i artístiques comencen en aquesta època a ser ja les d’un adult. A fi de mantenir un control addient a la minoria d’edat de l’alumne, alumnes, pares i docents pacten un horari per tal de concentrar els alumnes d’aquestes edats en una franja horària determinada.

La formació es complementa amb visites comentades a exposicions per tal de fomentar la comprensió de l’art contemporani i del context expositiu.